Algemene Voorwaarden Expeditie Opvoeden

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Expeditie Opvoeden en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, workshops, andere vormen van opleiding, coaching, supervisie of advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen 'opdracht'.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen Expeditie Opvoeden en de opdrachtgever komt tot stand door aanmelding van de opdrachtgever via de mail of schriftelijk. Bij bevestiging van de aanmelding ontvangt de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Expeditie Opvoeden.

Annulering

Bij annulering van de overeenkomst (via email of schriftelijk), door de opdrachtgever 4 weken voor de opdracht betaalt de opdrachtgever 50% van de deelnamesom, tot een week voor de opdracht 75% en binnen een week voor de opdracht 90%. Expeditie Opvoeden is gerechtigd de opdracht zonder opgaaf van redenen te annuleren, waarbij de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige bedrag dat reeds is voldaan.

Betaling

Betaling vind plaats door middel van een factuur. Betaling moet plaatsvinden binnen de op de factuur gestelde termijn.

Auteursrecht

Het auteursrecht (copyright en eigendomsrecht) op het door Expeditie Opvoeden uitgegeven trainingsmateriaal berust bij Saskya Wiegel, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Saskya Wiegel zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Aansprakelijkheid

Expeditie Opvoeden spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige schade, die buiten de aansprakelijkheidsverzekering van Expeditie Opvoeden valt. Expeditie Opvoeden is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.

Klachten

Onder klachten verstaat Expeditie Opvoeden alle grieven met betrekking tot uitvoering van de opdracht. Klachten moeten binnen 7 dagen na de geleverde dienst of opdracht door de opdrachtgever schriftelijk of per mail zijn ingediend. De schriftelijke klacht moet een omschrijving van de grieven en de geconstateerde gebreken geven. Indienen van een klacht kan niet tot opschorting van betalingsverplichting leiden van de opdrachtgever.

Nederlands recht

Op iedere overeenkomst tussen Expeditie Opvoeden en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Maart 2015